Vira Boyko

asystent dentystyczny, asystent laboratorium rentgenowskiego